Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Šilutės kraštovaizdžio tvarkymui – trečdalis milijono eurų

Publikuota: 2018 kovo 09 Kategorija: Aktualijos, Šilutėje

www.silutesetazinios.lt archyvo nuotr.www.silutesetazinios.lt archyvo nuotr.

Šilutės rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas“, kurio tikslas – pagerinti Šilutės miesto teritorijos būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, praneša Regioninės plėtros departamentas.

Parama portalui „Šilutės ETA Žinios”, kad išliktų nepriklausomas

Siekiant tikslo bus vykdomos projekto veiklos: bus pakoreguoti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai Šilutės mieste, lokalizuojant jame vietinio lygmens gamtinį karkasą; bus sutvarkyti Šilutės miesto istorinės dalies Tilžės g. ir Lietuvininkų g. želdiniai pagal parengtą kraštovaizdžio (želdinių) tvarkymo projektą; bus sutvarkyti trys Šilutės rajono apylinkės teismo pripažinti bešeimininkiai statiniai, esantys Šilutės miesto Nemuno gatvėje: smalos talpykla, smalos talpyklos bokštai, šalia esančios asfaltuotos aikštelės.

Projekto veiklų įgyvendinimui planuojama panaudoti apie 333.324,47 Eur, iš kurių 283.325,80 Eur sudarys Europos Sąjungos lėšos ir 49.998,67 Eur – Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinus projektą (planuojama projekto pabaigos data 2018 metų pabaiga) bus pakoreguotas Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, bus sutvarkyti Šilutės miesto istorinės dalies Tilžės g. ir Lietuvininkų g. želdiniai, bus pašalinti bešeimininkiai statiniai. Pagerės Šilutės miesto teritorijos būklė, miesto gyventojų gyvenimo kokybė, sumažės vizualinė tarša.

Parengta pagal www.lietuvosregionai.lt inf.

4 skaitytojų komentarai
MEMORANDUMAS (1) 2018 kovo 13d., 10:105.20.107.167

Gerbiami kraštiečiai,
jau 28 – erius metus galime drąsiai tarti žodžius „Lietuva laisva“.

Mūsų tauta įrodė ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad mes esame atvira, veržli ir patikima valstybė. Mums prieš akis dar daug iššūkių, bet tikėkime savimi, tikėkime savo idėjomis, kurkime Lietuvą tokią, kurioje norėtume dirbti ir gyventi!

Pilną 2018-03-10 iškilmingo memorandumo tekstą su iniciatorių autografais, įkvėpusį drąsinti ateitį čia ir dabar imantis Šilutės kraštovaizdžio atkūrimo veiklos, rasite svetainės silute.lt aktualijų archyve:
http://www.silute.lt/go.php/lit/Gerbiami-krastieciai/4991/2

Būdamas atsakingas gana patyręs visuom menininkas, dar spėjau pasirašyti svetainės vestibiulyje nors ir pro langelį, tuom legaliai įgydamas tikėjimo, noro ir pasitikėjimo.
Su nespėjusiais pastaraisiais pagal išgales galėčiau pasidalinti, pasilikdamas sau atsakomybę.

Pradžia. Aktualaus memorandumo pakto išėjimas po saule čia ir dabar veikliai atžymėtas.
Pasenusių, nusenusių ir persenusių, supuvusių, išpuvusių ir sutrūnijusių, pasvirusių, palinkusių ir pavirtusių, avaringų, gresiančių ir išbėgusių trapiųjų gluosnių veteranų vora
iškilmingai atjauninta nekaltų klevelių štyva mietų tvora.

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 0

Atsakyti

M (2) 2018 kovo 14d., 15:505.20.107.167

V I S U O M E N Ė S D A L Y V A V I M O KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO P R O G R A M A, RENGIANT ŠILUTĖS MIESTO ISTORINĖS DALIES KRAŠTOVAIZDŽIO (ŽELDINIŲ) TVARKYMO PROJEKTĄ
PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybėstarybos 2016 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr.T1-453
_ _ _
IV SKYRIUS
BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE PLANAS

V i s u o m e n ė s d a l y v a v i m o t i k s l a s rengiant Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio (želdinių) tvarkymo projektą yra s k a i d r u s interesų derinimas ir v i e š o j o i n t e r e s o g y n i m a s; a k t y v u s , k ū r y b i n g a s, p o z i t y v u s, k o n s t r u k t y v u s į s i t r a u k i m a s į vietos k r a š t o v a i z d ž i o a p s a u g ą ir f o r m a v i m ą; v i e t o s d v a s i o s, b e n d r u o m e n i š k u m o s t i p r i n i m a s puoselėjant vietovių i š s k i r t i n u m ą ir t r a d i c i j a s bei racionaliai sprendžiant aktualias problemas, pasitelkiant vietos resursus; vietos g y v e n t o j ų s ą m o n i n g u m o ir i š p r u s i m o kraštovaizdžio srityje d i d i n i m a s; s o c i a l i n ė s į t a m p o s m a ž i n i m a s.
V i s a i n f o r m a c i j a apie projektą ir jo įgyvendinimą bus teikiama šiais būdais:
1. Elektroninėje erdvėje – Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainės http://www.silute.lt nuorodoje „Gyventojams“ – „Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas“. Interneto puslapyje bus pateikiama informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažindinama su parengtu projektu bei jo viešo svarstymo vieta ir laiku.
2. Šilutės rajono savivaldybės administracijos pastate, pirmo aukšto skelbimų lentoje, bus pateikiama informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir supažindinama su parengtu projektu bei jo viešo svarstymo vieta ir laiku.
3. Šilutės miesto seniūnijoje bus pateikiama informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir supažindinama su parengtu projektu bei jo viešo svarstymo vieta.

Turinys

1.Esamos būklės analizė
Išsiaiškinti visuomenei svarbias vietoves, vertybes, funkcijas
Informavimas (internetu, vietinėje žiniasklaidoje, viešas pristatymas).
Dialogas (konsultacijos su derinančiomis institucijomis, žodžiu ir raštu atsakymai į paklausimus).

2.Koncepcijos rengimas ir jos viešas pristatymas visuomenei
Išklausyti visuomenės idėjas, išsiaiškinti visuomenės poreikius ir lūkesčius
Informavimas (internetu, viešas pristatymas).
Dialogas (atsakymai į paklausimus, pasiūlymus, konsultacijos su derinančiomis institucijomis).

3.Projekto sprendinių konkretizavimas
Pasiūlymai, kaip gerinti kraštovaizdžio būklę
Informavimas internetu,
Dialogas su visuomene.

4.Projekto įgyvendinimas
S u p a ž i n d i n t i su projekto finansavimu ir veikla
P a a i š k i n t i, k a i p v i s u o m e n ė g a l i d a l y v a u t i įgyvendinant projektą, kaip sukaupta patirtis gali prisidėti prie ekologinio švietimo.

Visas sprendimas: http://www.infolex.lt/silute/Default.aspx?Id=3&DocId=38284

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 0

Atsakyti

M (3) 2018 kovo 14d., 16:185.20.107.167

PROJEKTŲ VIEŠINIMAS
p a p r a s t a i i r a i š k i a i

Es m i n ė s t e z ė s
*Viešinimo planas
Planą parašyti lengva – tereikia sugalvoti, k ą norėsi pasakyti.
*K a i p kalbėti?
Stende šalia pastato tereikia pasakyti, koks čia pastatas ir k a s v y k s ta.
D u o k i t e paskaityti parengtą tekstą su projektu nesusijusiam ž m o g u i.
Jei be papildomo paaiškinimo jis suprato, apie ką kalbate – vadinasi, tekstas tinkamas
*Viešinimo prie monės
Objekto pavadinimas turi būti aiškus ir suprantamas, pageidautina, kuo trumpesnis.
N e t i n k a m a s pavyzdys: “Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste”
Pranešime svarbiausia – ne techninės detalės, o įdomus pasakojimas.
Citatos, ž m o n i ų į s p ū d ž i a i ir nuotraukos įtrauks skaitytojus paskatins skaityti ir įsiminti – informacija pasieks tikslą.

Parengtas 2012.
Europos socialinis fondas. Europos regioninės plėtros fondas. Sanglaudos fondas
Viešinimo spalvos paletėje: geltona-žalia-raudona-mėlyna (pagal reikalą kartu ar/ir atskirai) Suderinta 2012.
Stop juosta nenumatoma.

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007-2013/04-26_Viesinimo_atmintine_projektu_vykdytojams_2012_04_26_FINALpdf.pd

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 0

Atsakyti

.... 2018 kovo 31d., 07:5278.62.29.59

bus sutvarkyti trys Šilutės rajono apylinkės teismo pripažinti bešeimininkiai statiniai, esantys Šilutės miesto Nemuno gatvėje: smalos talpykla, smalos talpyklos bokštai, šalia esančios asfaltuotos aikštelės.
Tai , kad jau sutvarkyta senai, tai kam vėl lėšos bus skiriamos.

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 0

Atsakyti

Rašyti komentarą