Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Šilutė atnaujina ryšius

Publikuota: 2018 liepos 04 Kategorija: Aktualijos, Savivaldybėje

Šilutės rajono savivaldybės nuotr.Šilutės rajono savivaldybės nuotr.

Šilutės rajono savivaldybė pasirašė naują bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos valstybine kolegija.

Sutartį pasirašė Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis ir Klaipėdos valstybinės kolegijos (toliau – KVK) direktorė Gražina Markvaldienė.

Parama portalui „Šilutės ETA Žinios”, kad išliktų nepriklausomas

Tai jau antroji Šilutės rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis su šia kolegija.
Pirmoji buvo pasirašyta 2016-ųjų pavasarį („ Šilutės meras plečia ryšius“).
Kaip teigia Šilutės rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vedėjas Romualdas Eglinskas, ši sutartis buvo sudaryta 2 metams, o naujoji – neterminuota.
Esą KVK organizavo seminarus-konferencijas veiklos efektyvinimo ir veiksmingumo didinimo klausimais seniūnams, socialiniams darbuotojams, kuriuose dalyvavo ir mūsų savivaldybės atstovai.
Po naujos sutarties pasirašymo, anot R. Eglinsko, buvo diskutuojama, kaip reikėtų suaktyvinti tarpusavio bendradarbiavimą, nes Savivaldybė gauna mažai informacijos iš partnerių.
Esą KVK direktorė užtikrino, kad bus glaudžiau bendraujama, mat kolegijoje įkurtas naujas administracinis padalinys, jam vadovauja energingas mokslų daktaras, pavaduotojas strateginei plėtrai.
Šilutės rajono savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį ir su Lietuvos verslo kolegija („Šilutė bendradarbiaus su Lietuvos verslo kolegija“).
Pastaroji, anot R. Eglinsko, tiesiogiai bendradarbiauja su Šilutės rajono savivaldybės ugdymo įstaigomis (gimnazijomis, mokyklomis), skelbia karjeros dienas, įgyvendina kitokius partnerystės projektus.
Esą su ugdymo įstaigomis bendradarbiauja ir KVK.

Daugiau apie bendradarbiavimo sutartį su KVK – https://www.silute.lt/go.php/lit/Pasirasyta-bendradarbiavimo-sutartis.

2 skaitytojų komentarai
KąVėKą (arčiau GraMa) su Lioleku 2018 liepos 7d., 22:265.20.107.167

p a s i rašė jau 2-r ą j ą bendrodarbiavimo sut a r t e l ę.
P a t o bulintą iki begal y b ė s.
Tikro mero investicija į Tvarkingai Teisingą ateitį.
E s ą (toliau-SA) KVK organizavo seminarus-konferencijas veiklos e f e k t yvinimo ir v e i k s mingumo didinimo klausimais … kuriuose d a l y vavo ir mūsų s a v i valdybės at s t o v a i
P o naujos sutarties pasirašymo… buvo diskutuojama, kaip reikėtų suaktyvinti t a r p u savio bendradarbiavimą, n e s S a v i valdybė g a u n a m a ž a i informacijos iš partnerių.
SA KVK direktorė užtikrino, kad bus glaudžiau bendraujama, mat kolegijoje įkurtas naujas administracinis padalinys, jam vadovauja energingas mokslų daktaras, pavaduotojas strateginei plėtrai.
Argi grb. dr. Liolekui neužkūrus asimetriško administracinio pedalo ir nepavedus nėmaž
neatsiliekančiai strategijos padėjėjai receptus rašyti?
Pastaroji, anot R.E., tiesiogiai b e n d r a darbiauja su Šilutės rajono savivaldybės ug d y m o įstaigomis, skelbia k a r jeros dienas, įgyvendina kitokius part n e r y s t ė s projektus.
B r a v o !!!
Plė tra bus ant s u b strato…
;-(*

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 0

Atsakyti

GrandSpa 2018 liepos 9d., 15:165.20.107.167

redaktoriui už apsaugą nuo feikų leikų.
[:+)*

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 0

Atsakyti

Rašyti komentarą